Науково-методична проблема школи

Проблема, над якою працює заклад:

«Використання ІКТ для розвитку ключових компетентностей учнів школи»

Завдання на 2017-2018 н. р.

Освітні завдання:

 • Забезпечувати доступність та якість освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави.
 • Спрямовувати роботу педагогічного колективу на підвищення якості результатів освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти шляхом оновлення змісту та форм організації освітнього процесу.
 • Забезпечувати спрямованість освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.
 • Реалізовувати принцип наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.
 • Впроваджувати сучасні педагогічні технології, спрямовані на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні.
 • Дотримуватись державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів через чітке використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • З метою забезпечення ефективної співпраці учнів, учителів і батьків, можливості дистанційного вирішення проблем життєдіяльності школи продовжувати роботу зі створення персональних веб-сайтів, блогів учителів на базі наявного інформаційного ресурсу.
 • Максимально використовувати можливості гуманітарних навчальних дисциплін для формування духовної сфери особистості.
 • Підвищувати якість підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Створювати умови для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.
 • Забезпечувати допрофільну та профільну підготовку учнів через залучення до світового освітнього простору.

Виховні завдання:

 • Втілювати місію школи, визначену у шкільній виховній програмі:
  • виховання морально-духовної творчої особистості з активною громадянською позицією та ціннісним ставленням до власного здоров‘я;
  • виховання та розвиток духовної культури в контексті української, європейської та світової культури
  • Забезпечувати подальший розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 • Формувати в дітей та молоді національну ідентичність, розуміння єдності й цілісності України, виховувати патріотизм та активну громадянську позицію, особисту відповідальність за долю держави та рідного міста;
  • Продовжувати розвиток шкільних традицій, створюючи сприятливі умови для всебічного розвитку особистості учнів.
  • Активізувати роботу з батьками, максимально залучати батьків до життя школи, до реалізації програми розвитку особистості.
  • Продовжувати роботу щодо попередження правопорушень і бездоглядності серед неповнолітніх, попередження наркоманії серед підлітків, максимально залучати дітей групи «ризику» до участі в житті школи, класу, заняття гуртків, секцій.
  • Удосконалювати роботу шкільної бібліотеки з метою посилення читацьких інтересів учнів.
  • Продовжувати профорієнтаційну роботу з учнями середньої і старшої ланки.
  • Продовжувати роботу щодо інтеграції зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я в організації виховної роботи закладу

 

Організаційні завдання:

 • Наповнювати інформаційними матеріалами шкільний сайт.
 • Поновлювати та удосконалювати базу даних «Курс Школа»
 • Організовувати спільно з батьками та церквою паломницькі екскурсії святими місцями нашого краю, проводити екскурсії «Стежками рідного краю».
 • Сприяти залученню школярів до відвідування занять у Будинку дитячої та юнацької творчості, спортивних секціях, танцювальних, вокальних гуртках.

 

Методично-кадрові завдання:

 • Спрямовувати науково-методичну роботу на реалізацію єдиної науково-методичної теми «Використання ІКТ для розвитку ключових компетентностей учнів школи».
 • З метою впровадження Державних стандартів початкової і базової загальної середньої освіти забезпечувати організаційно-методичний супровід освітнього процесу за новими навчальними програмами в 9-х класах.
 • Продовжувати роботу щодо підвищення якості навчання через підвищення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів.
 • Спрямовувати методичну роботу на подальше формування у педагогічних працівників навичок і розвиток умінь роботи з новими інформаційно-комунікаційними технологіями.
 • Створювати умови для педагогів-початківців з метою адаптації до освітнього процесу;
 • Залучати педагогів до використання перспективних моделей педагогічного до­свіду з метою формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня).
 • Учителям, класним керівникам своєчасно подавати інформацію на шкільний веб-сайт.
 • Продовжувати видавничу діяльність педагогів з метою популяризації досвіду роботи серед освітянської громадськості

 

Управлінські завдання:

 • Продовжувати роботу щодо підвищення якості навчання через забезпечення ефективності уроку, вдосконалення професійної компетентності педагогів.
 • Розробити ефективну систему внутрішньошкільного моніторингу навчального процесу в умовах досягнення високої якості знань школярів.
 • Продовжувати роботу з формування іміджу школи через проведення різноманітних заходів із залученням батьків, громадськості.
 • Забезпечувати умови для самоорганізації діяльності учнів, учителів, здійснювати поступовий перехід від домінуючого оперативного до стратегічного цільового управління через узгодження власних функцій з функціями усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
 • Посилювати контроль за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяти формуванню знань старшокласників про завдання Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки».